Kontraktshandboken 2015
– Kommersiella avtal i praktiken
   
 
Författare:Westin Göran , Lagercrantz Johan
Titel:Kontraktshandboken 2015 – Kommersiella avtal i praktiken
Anmärkning:Boken är ett utdrag ur den internetbaserade databastjänsten Kontraktshandboken ONLINE.
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2015
Omfång:733 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172236219
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Immaterialrätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 1590 SEK exkl. moms
Kontraktshandboken är en unik produkt som ger praktisk vägledning i avtalsrättsliga frågor. Den innehåller bl.a. de vanligare kommersiella avtalstyperna och ett 80-tal modellavtal med kommentarer och förhandlingsråd på klausulnivå. Den vänder sig till alla som förhandlar, granskar och skriver kommersiella avtal, dvs. jurister, affärsmän, företagsledare, ekonomichefer m.fl.

Kontraktshandboken utkommer årligen i ny uppdaterad och utökad version och är därför lämplig att ha på stående order. Bland nyheterna i 2015 års utgåva märks bl.a:
– Nytt franchiseavtal under avsnittet distributionsavtal,
– Kapitlet om företagsöverlåtelser har reviderats,
– Nytt kapitel med förteckning över standardavtal, och
– Nytt kapitel om standardklausuler (sekretess, force majeure, meddelanden etc.).

Följande avtal kommenteras:

Distributionsavtal
• Agentavtal
• Återförsäljaravtal
• Kommissionsavtal
• Franchiseavtal

Konsultavtal
• Konsultavtall (löpande uppdrag)
• Konsultavtal (resultatinriktat uppdrag)
• IT-konsultavtal (löpande uppdrag)
• IT-konsultavtal (resultatinriktat uppdrag)

Licensavtal
• Licensavtal (know-how och varumärke)
• Licensavtal (patent, know-how och varumärke)
• Optionsavtal (licens)
• Sekretessavtal (förhandling om licens)

Företagsförvärv
• Avtal om köp av aktier
• Avtal om köp av inkråm
• Företagsundersökning (Due Diligence)
• Ägarförbindelse (inkråmsaffär)
• Letter of intent
• Optionsavtal (köpoption aktier)
• Optionsavtal (säljoption aktier)
• Generalfullmakt

Delägaravtal
• Aktieägaravtal (50/50, gemensamt försäljningsbolag)
• Aktieägaravtal (flerpartsavtal, fysiska personer)
• Aktieägaravtal (flerpartsavtal, s. k. investeringsavtal)
• Bolagsordning
• Handelsbolagsavtal

Anställningsavtal
• Anställningsavtal (VD)
• Anställningsavtal (kollektivanställd)

Sekretess och konkurrensförbud
• Sekretessavtal
• Sekretessförbindelse (anställd)
• Konkurrens- och sekretessförbindelse (anställd)
• Sekretessförbindelse (anlitat konsultbolag)
• Sekretessförbindelse (anställd hos anlitat konsultbolag)

Köp av fastighet
• Avtal om köp av fastighet
• Köpebrev
• Handpenningavtal
• Fullmakt (att sälja fastighet)

Offerter och leveransavtal
• Offert (standardprodukter)
• Offert (kundanpassade produkter)
• Leveransavtal

Anläggningsleverans
• Avtal om anläggningsleverans

Kreditavtal och reverser
• Kreditavtal
• Revers (enkelt skuldebrev)
• Revers (löpande skuldebrev)

Borgen och garantier
• Borgensförbindelse (en borgensman)
• Borgensförbindelse (flera borgensmän)
• Förskottsgaranti (bankgaranti)
• Fullgörandegaranti (moderbolagsgaranti, leveransavtal)
• Stödbrev (från moderbolag)

Pant och depositionsavtal
• Pantavtal (aktier)
• Pantavtal (företagsinteckning)
• Pantavtal (fastighetsinteckning)
• Depositionsavtal (aktier)
• Depositionsavtal (del av köpeskilling)

Avtalstvister
• Förlikningsavtal
• Skiljeklausuler (lagen om skiljeförfarande)
• Skiljeklausuler (Stockholms Handelskammare)
• Skiljeklausuler (Göteborgsklausulerna)

Kontraktshandboken kan även beställas som en Internettjänst med ett ännu mer omfattande innehåll. Avtalen, som här också finns på engelska, kan lätt laddas ned i word-format för vidare bearbetning. För mer information och beställning, se www.kontraktshandboken.se eller Kontraktshandboken ONLINE eller kontakta Jures kundtjänst (08-662 00 80).

Författarna är affärsjurister med stor erfarenhet av avtalsförhandlingar och avtalsskrivning. Göran Westin har bl.a. arbetat på advokatbyrå, bank och som bolagsjurist i Procordia. Han är redaktör för och en av huvudförfattarna till Pacta, ett avtalssystem främst avsett för affärsjurister.

Johan Lagercrantz har arbetat som bolagsjurist i Sandvik och ABB samt varit VD för Institutet för Utländsk rätt och chefsjurist i Bombardier Transportation AB, ett bolag inom den internationella koncernen Bombardier.
 
  © 2012 Jure AB