Swedish Maritime Laws
   
 
Författare:Schelin Johan , Tiberg Hugo
Titel:Swedish Maritime Laws
Utgivningsår:2007
Omfång:275 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172232778
Typ av verk:Författningssamling
Serie:Sjöfartens handböcker
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Sjöfart

Pris: 354 SEK exkl. moms
Nu utkommer en författningssamling för sjöfarten med svensk/engelsk parallelltext. Flera av de ingående författningarna är nyöversatta. Boken innehåller de författningar som enligt lag ska finnas tillgängliga ombord på utländska fartyg med utländsk befälhavare i svenska farvatten, samt alla svenska fartyg med utländsk befälhavare, dessutom återges annan relevant lagtext gällande fartygssäkerhet, anställningsförhållanden,
arbetsmiljö, vattenföroreningar m.m.

Redaktörer
Johan Schelin är docent, juris doktor och verksam som föreståndare för Institutet för sjö- och annan transporträtt vid Stockholms universitet.

Hugo Tiberg är professor emeritus i civilrätt.Innehåll/ Contents


Del A Fartyssäkerhet/ Part A Ship Safety

Fartygssäkerhetslagen/ Ship Safety Act

Fartygssäkerhetsförordningen/ Ship Safety Regulation

Föreskrifter angående skeppsdagbok, maskindagbok och kombinerad skepps- och maskindagbok m.m./ Ordinance of the Swedish Maritime Administration regarding regarding provisions on bridge logbooks, machine logbooks and combined bridge- and machine logbooks, etc.


Del B Olyckor/ Part B Marine Accidents

Lag om undersökning av olyckor/ Act on investigation of accidents

Förordning om undersökning av olyckor/ Government Ordinance on investigation of accidents

Föreskrifter om rapportering av sjöolyckor och anmälan om sjöförklaring/ Ordinance of the Swedish Maritime Administration regarding provisions on the report of marine accidents and report of maritime declaration


Del C Föroreningar från fartyg/ Part C Pollution from ships

Lag om åtgärder mot föroreningar från fartyg/ Act on measures against pollution from vessels

Förordning om åtgärder mot förorening från fartyg/ Government Ordinance on measures against pollution of water


Del D Sjömän/ Part D Seamen

Mönstringslag/ Act on enlistment of seamen

Mönstringsförordning/ Government Ordinance on enlistment of seamen

Behörighetsförordning/ Government Ordinance on qualifications, licenses and other certificates for seafarers


Del E Anställning/ Del E Maritime Labour

Sjömanslagen/ Seaman's Act

Lagen om anställningsskydd/ Employment protection Act


Del F Arbetstid/ Del F Working Hours

Lag om vilotid/ Act on periods of rest for seafarers

Förordning om vilotid/ Government Ordinance on period of rest for seafarers


Del G Arbetsmiljö ombord/ Del G Shipboard Conditions

Arbetsmiljölagen/ Work Environment Act

Arbetsmiljöförordningen/ Work Environment Ordinance
 
  © 2017 Jure AB