Om handelsbolag och enkla bolag
   
 
Författare: Nial Håkan , Hemström Carl
Titel:Om handelsbolag och enkla bolag
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2008
Omfång:435 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139203186
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 7
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 945 SEK exkl. moms
Denna bok innehåller en systematisk redogörelse för reglerna om handelsbolag, kommanditbolag och enkla bolag och därtill ett kort avsnitt om tysta bolag. I bokens första huvudavdelning behandlas bland annat bolagsbegreppet samt gränsdragningen mellan bolag och bolagets mer eller mindre näraliggande rättsfigurer. Den andra huvudavdelningen avser handelsbolaget. Här behandlas bolagets bildande, bolagets inre rättsförhållanden, rättsförhållandet till tredje man, förändringar i delägarkretsen samt bolagets likvidation och upplösning. I tredje avdelningen behandlas nyssnämnda frågor vad avser kommanditbolaget. Bokens fjärde avdelning gäller det enkla bolaget och här möter läsaren avsnitt om bland annat rättsförhållandet mellan bolagsmännen, om egendomsförhållandena bolagsmännen emellan liksom i relation till olika kategorier av tredje män och slutligen om bolagets likvidation och upplösning. I texten har inarbetats de lagändringar och den rättspraxis som tillkommit under tiden sedan tredje upplagan gavs ut.
 
  © 2017 Jure AB