Vänbok till Axel Adlercreutz
   
 
Titel:Vänbok till Axel Adlercreutz
Utgivningsår:2007
Omfång:579 sid.
Förlag:Juristförlaget i Lund
ISBN:9789154403684
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Festskrifter , Förmögenhetsrätt , Arbetsrätt

Pris: 767 SEK exkl. moms
Innehåll:

– Niklas Arvidsson: Om avtals uppkomst
– Bertil Bengtsson: Diskriminering och allmänna skadeståndsprinciper
– Roger Blanpain: The Future of Sports in Europe. Specificity of Sports – A Legal Perspective
– Michael Bogdan: Den EG-rättsliga ursprungslandsprincipen och svensk internationell sakrätt
– Rolf Dotevall: Särskild firmatecknare och fullmäktig ur tredje mans synvinkel
– Reinhold Fahlbeck: Arbete kontra kapital – En omvänd tankeövning
– Boel Flodgren: WTO-avtalens väg in i den svenska handelsrätten
– Lars Gorton: ”Material adverse change”-klausuler
– Lea Hatzidaki-Dahlström: Lex loci laboris – från gårdagens brist till dagens labyrint
– Håkan Hydén: Avtalens samhälleliga funktioner – mot en teori om avtalet som rättsligt instrument
– Torgny Håstad: Rättstillämpning i strid mot lag
– Lennart Johansson: Sakrättsliga transfereringar
– Gunnar W.G. Karnell: Upphovares och utövares skälighetsanspråk
– Ole Lando: I Sverige
– Jonas Ledendal: Avtalsvillkor som avviker från legala inskränkningar i upphovsrätten
– Eva Lindell-Frantz: Rätten till personförsäkring
– Björn Lindquist: Om begreppet arbetstagare och idrottens valbarhetsbestämmelser
– Nils Mattsson: Varifrån och varthän? – Några betraktelser över de s.k. kommissionärsbolagen
– Göran Millqvist: Något om tolkning av pantavtal och andra säkerhetsavtal
– Krister Moberg: Några frågor kring ett av aktiebolagslagens nullitetsfall
– Kjell Å Modéer: Young Men Go West! Nordiska jurister, deras studieresor till efterkrigstidens U.S.A. och den rättskultur de mötte
– Bernard Johann Mulder: Förtida uppsägning av anställningsförhållande
– Gérard Müller: Aktiebolagsbildningens kontraktsfas
– Henrik Norinder: Culpa in contrahendo och den offentliga upphandlingen
– Ann Numhauser-Henning: Från begränsad till allmän visstidsanställning
– Birgitta Nyström: Svensk arbetsrätt i ett europaperspektiv
– Elisabet Posselius: Var gömmer sig den förtäckta utdelningen i nya aktiebolagslagen?
– Christina Ramberg: Makten över avtalsrätten
– Jan Ramberg: Ändrade förhållanden och clausulae rebus sic stantibus
– Carl Martin Roos: ”Det ensidiga samtalet” – Bidrag till kunskapen om skillnaderna mellan ideella föreningarna och aktiebolag
– Eric M. Runesson: Bidrag till frågan om existensen av en omförhandlingsplikt och dess innehåll
– Anders Sandgren: Makten över lönebildningen
– Marianne Steneroth Sillén: Axel Adlercreutz – läromästaren
– Ola Svensson: Avtal och rättvisa
– Nils O. Wentz: Allmän domstol, förvaltningsdomstol och förvaltningsmyndighet – Tankar kring ett par centrala begrepp
– Annamaria J. Westregård: Konflikten mellan arbetstagarnas integritet och arbetsgivarens ansvar enligt reglerna om sjuklön och rehabilitering
– Hans-Heinrich Vogel: Om legalisation och apostille
– Olle Serin: Axel Adlercreutz’ bibliografi 1945-2005
 
  © 2017 Jure AB