Prop. 2007/08:135 Ny konkurrenslag
   
 
Titel:Prop. 2007/08:135 Ny konkurrenslag
Anmärkning:Se även SOU 2006:99.
Utgivningsår:2008
Omfång:462 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200708135
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2007/08:135
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 219 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås att konkurrenslagen (1993:20) ersätts med en ny lag. Härutöver föreslås att lagen (1986:436) om näringsförbud ändras så att det blir möjligt att meddela näringsförbud för t.ex. en verkställande direktör som deltar i eller har kännedom om kartellöverträdelser som företaget är inblandat i.

Den nya konkurrenslagen syftar, precis som den nuvarande, till att undanröja hinder för en effektiv konkurrens. I den nya lagen effektiviseras handläggningen av överträdelser av lagens förbud. Konkurrensverket ges möjlighet att utfärda avgiftsförelägganden i vissa fall. Reglerna om rättegångskostnader ändras, ett krav på prövningstillstånd införs vid överklagande av Stockholms tingsrätts avgöranden till Marknadsdomstolen och preskriptionstiden för att påföra konkurrensskadeavgift förlängs.

I lagen görs också reglerna om konkurrensskadeavgiftens storlek tydligare i syfte att avskräckande avgifter skall kunna utdömas för allvarliga överträdelser (t.ex. karteller). Dessutom föreslås att reglerna om eftergift och nedsättning skall anpassas till EG-rätten för att öka förutsättningarna för Konkurrensverket att bekämpa karteller. Den nya konkurrenslagens bestämmelser om kontroll av företagskoncentrationer har anpassats till motsvarande regler inom EG-rätten.

Anpassningen består bl.a. i att koncentrationer skall bedömas på samma sätt oavsett om de prövas enligt konkurrenslagen eller enligt EG-rätten. Därutöver ändras reglerna för när en företagskoncentration är anmälningspliktig.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2008.
 
  © 2017 Jure AB