Nordisk internationell privaträtt
– En kommentar med tillägg till Internationell arvs- och bodelningsrätt
   
 
Författare:Bergquist Ulf
Titel:Nordisk internationell privaträtt – En kommentar med tillägg till Internationell arvs- och bodelningsrätt
Utgivningsår:2008
Omfång:138 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139013877
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Familjerätt , Internationell privat- och processrätt

SLUT på förlag
När EU nu försöker verka för gemensamma internationella privaträttsliga regler, kan man notera att man redan på 1930-talet antog de nordiska arvs- och äktenskaps­konventionerna. Dessa innehåller gemensamma IP-regler om arv, testamente och boutredning samt makars förmögenhetsförhållanden för Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge.

Arvskonventionen resulterade då i tre lagar om dödsbo och kvarlåtenskap samt tillsyn över oskiftade dödsbon (NDL I-III), och därtill en kunglig kungörelse om vissa handräckningsfrågor. Äktenskapskonventionen genomfördes med förordningen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap (NÄF).

Advokat Ulf Bergquist har tidigare kommenterat både lagen om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo (IDL) och lagen om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhets­förhållanden (LIMF) i boken Internationell arvs- och bodelnings­rätt. Eftersom lagarna inte har ändrats sedan utgivningen år 2003 uppdaterar detta tillägg den kommentaren med en avslutande redogörelser för nya rättsfall på området.

Författaren, som ingår i EU-kommissionens expertgrupp som utarbetar förslag till de kommande EU-förordningarna på arvs- och bodelningsområdet, avser att i samband med respektive ikraftträdande utge kommentarer till dessa.
 
  © 2017 Jure AB