Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok I
   
 
Författare:Schultz Mårten
Titel:Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok I
Utgivningsår:2008
Omfång:226 sid.
Förlag:Stockholm Centre for Commercial Law
ISBN:9789176787083
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Stockholm Centre for Commercial Law nr. 8
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Förmögenhetsrätt , Skadeståndsrätt

Pris: 392 SEK exkl. moms
Den 25 april 2007 gick Stockholm Centre for Commercial Law (Centret) in i en ny era. Efter omfattande ombyggnationer invigdes Centrets nya lokaler i den av Ralph Erskine ritade bibliotekstillbyggnaden av Stockholms universitet. Centret fick en rivstart i sin nya form: Seminarier hölls direkt i samband med invigningen och senare under våren och sommaren flyttade fler och fler forskare in i Centrets forskarrum. Det egna biblioteket iordningställdes och den avancerade kaffeautomaten installerades. Redan under hösten hade en unik mötesplats för forskare i kommersiell rätt uppstått och under det första verksamhetsåret i lokalerna har verksamheten kontinuerligt intensifierats och breddats.

För att uppmärksamma Centrets första år som ett forskningsinstitut beslutades att en årsbok skulle ges ut; en antologi av olika artiklar och andra publikationer skrivna av de forskare som arbetar vid Centret på daglig basis. Dessa artiklar är tänkta att utgöra ett axplock av den forskning som har bedrivits – och som bedrivs – vid Centret. Under det gångna året drabbades dock Centret av en svår motgång, då Centrets förre ordförande, Hans-Gunnar Solerud, gick bort. Hans-Gunnars betydelse för uppbyggnaden av vår verksamhet har varit ovärderlig. Denna första årsskrift från Stockholm Centre for Commercial Law tillägnas därför minnet av Hans-Gunnar Solerud. Tre författare, som inte till vardags arbetar vid Centret, anmälde särskilt sitt intresse att få deltaga i årsskriften för att hedra Hans-Gunnar: Jan Andersson, Jan-Mikael Bexhed och Lars Gorton.


Innehåll:

Förord 7
Redaktörens förord 9
- Högsta domstolens prejudikatfunktion och bruket av obiter dicta 11
Jan Andersson
- Kulturegendomsrätt – vad är det? 33
Jan-Mikael Bexhed
- Sammanflätade avtal – några reflexioner, särskilt med
avseende på relationen mellan köp och remburs 55
Lars Gorton
- Södra Roslags tingsrätt som första instans i ett viktigt
prejudikatmål – några korta reflektioner kring NJA 1987 s. 692 83
Jan Kleineman
- Investeringsrådgivning och placeringsrådgivning – utbytbara begrepp? 95
Fredric Korling
- Förmögenhetsrätten i Högsta domstolen 2007 – Ny rättspraxis 113
Göran Millqvist
- Rättsmissbruk. En rättsfigur under framväxt 135
Jori Munukka
- Överskuldsättning – ett växande problem 165
Annina H. Persson
- Ersättningsrättens hypotetiska prov 181
Mårten Schultz
- Frivillig rättelse vid oriktigt uppgiftslämnande till ledning för taxering 195
Teresa Simon Almendal
- Princip eller praktisk lösning – bör Sverige införa en generell direktkravsrätt i FAL? 211
Jessika van der Sluijs
Författarförteckning 225
 
  © 2017 Jure AB