Företagsstyrning
– En studie av aktiebolagsrättens regler om ägar- och koncernstyrning
   
 
Författare:Stattin Daniel
Titel:Företagsstyrning – En studie av aktiebolagsrättens regler om ägar- och koncernstyrning
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2008
Omfång:534 sid.
Förlag:Uppsala universitet
ISBN:9789197751407
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 990 SEK exkl. moms
Den som investerar i eller lämnar krediter till ett aktiebolag har ett naturligt intresse av att följa hur bolaget utvecklas. Om bolaget inte utvecklas så som investerare och kreditgivare önskar kan det leda till krav på bolagets verksamhet – styrning. Aktiebolagsrätten öppnar för ägarstyrning i aktiebolag och koncerner. Däremot är utrymmet att påverka ett bolag utanför bolagsstämman, till exempel genom aktieägar- eller kreditavtal begränsat. Dessutom är följderna av styrning och påverkan inte klarlagda i lagstiftningen.

Både svenska och internationella erfarenheter tyder på att de legala möjligheterna att styra och påverka ett aktiebolag inte alltid upplevs som tillräckliga. Samtidigt visar svensk och internationell rättspraxis att styrning och påverkan av och till ger upphov till problem för minoriteter, borgenärer eller samhället. Det är därför viktigt att både gränserna för tillåten styrning och ansvarsföljderna om dessa gränser passeras är klara.

Den här boken behandlar styrning och ansvar. Den lämpar sig för såväl akademiskt som praktiskt verksamma jurister och andra som arbetar med bolagsstyrningsfrågor i svensk rätt.

Daniel Stattin är juris doktor och universitetslektor i civilrätt, särskilt associationsrätt, vid Uppsala universitet. Företagsstyrning är 2 uppl. Av hans doktorsavhandling. Daniel Stattin har tidigare publicerat bland annat Bolagsorgan och bolagsstyrning. En lärobok (2008), Om bolagsföreträdares befogenhetsöverskridande. En rättsekonomisk, rättsdogmatisk och komparativ analys av 8 kap. 42 § 2 st. 2 men. ABL (2007), Takeover. Offentliga uppköpserbjudanden. Reglering, tolkning och tillämpning (2006) samt tillsammans med Carl Svernlöv Introduktion till aktieägaravtal (2008).
 
  © 2017 Jure AB