KURS: Kommersiell skadeståndsrätt
– Kurs i Stockholm 30 november 2009
   
 
Titel:KURS: Kommersiell skadeståndsrätt – Kurs i Stockholm 30 november 2009
Anmärkning:Kursledare: Mårten Schultz
Utgivningsår:2009
Förlag:Jure Utbildning
ISBN:KURSKOM091
Typ av verk:Kurs
Ämnesord:Skadeståndsrätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 5400 SEK exkl. moms
Kurs som vänder sig till advokater, biträdande jurister, domare, bolagsjurister, och andra som arbetar med eller kommer i kontakt med skadeståndsrättsliga frågeställningar.

Kursledare:
Mårten Schultz (docent, jur.dr.) är forskare och lärare inom ämnet skadeståndsrätt vid Stockholms universitet. Han är för närvarande verksam som forskare vid Stockholm Centre for Commercial Law och arbetar på en större monografi om skadeståndsrättens betydelse i kommersiella relationer.


INNEHÅLL:

Frågan om gränserna för ansvaret för rent ekonomiska skador – ren förmögenhetsskada – har ökat i betydelse, vilket återspeglas i en ökande massa av lagstiftning och praxis. Det är dessutom en fråga som blir högaktuell när de finansiella marknaderna är i kris – vilken mån kan förluster föras över på ett ansvarssubjekt? Denna kurs behandlar kommersiell skadeståndsrätt ur ett flertal perspektiv.

Rena förmögenhetsskador kan uppstå i avtalsrelationer, t.ex. när någon efter dålig rådgivning investerar pengar i en dålig affär, men även utanför avtalsrelationer, t.ex. när någon förlitar sig på ett värderingsintyg avseende viss egendom vid en långivning men där det senare visar sig att värderingsintyget var felaktigt. Traditionellt har svensk rätt intagit en restriktiv inställning när det gäller krav på ersättning för ren förmögenhetsskada med undantag för skador som uppstår inom ett avtalsförhållande eller där skadan inträffar genom en brottslig gärning (bedrägeri, förskingring, etc). Denna restriktivitet är emellertid inte en direkt följd av lagens regler utan har sin förklaring snarast i en traditionell uppfattning om att skadeståndsrätten skall ha en begränsad roll i kommersiella relationer.

Det restriktiva synsättet har dock med tiden kommit att få vika för ansvarssynsättet – att det är rimligt att den som genom ett olämpligt beteende orsakar skador får bära skadorna – i ett flertal situationer. Som ett resultat blir skadeståndsrätten alltmer en aspekt att räkna med även i den kommersiella rätten, inte minst i tider av ekonomisk oro där en mer liberal skadeståndsrätt kan medföra att yrkesgrupper som revisorer och andra konsulter tar större risker.

Kursen belyser skadeståndsrättens funktion i kommersiella sammanhang ur ett flertal aspekter. Syftet är att ge en överblick över det skadeståndsrättsliga systemet och hur skadeståndsrättens regler och principer kan tillämpas i en kommersiell kontext. Härvid kommer särskilt att belysas hur skadeståndsrättens ansvarssystem kan behandla skadeståndsanspråk rörande vårdslös information och rådgivning, t.ex. vid krav mot revisorer och konsulter.


PROGRAM:

Inledning
- Kommersiell skadeståndsrätt: En stämningsbild
- Skadeståndsrättens rättskällor
- Utvecklingslinjer: Skadeståndsrättens europeisering
- Problemformuleringar

Ersättning för ren förmögenhetsskada enligt skadeståndslagen 1: Begreppet
- Vad är en ren förmögenhetsskada?
- Tredjemansskaderelationen
- Några problematiska avgränsningar

Ersättning för ren förmögenhetsskada enligt skadeståndslagen 2: Ansvarsgrunder
- Den stora regeln i skadeståndslagen
- Den slentrianmässigt uttryckta huvudregeln
- En nyanserad bild av rätten till ersättning
- Culparegelns betydelse
- Genomgång av praxis

Ersättning för ren förmögenhetsskada enligt skadeståndslagen 3: Orsaks- och adekvansaspekter
- Vad innebär orsakskravet vid ren förmögenhetsskada?
- Vad innebär adekvanskravet vid ren förmögenhetsskada?
- Tillitsaspekter
- Skyddat intresse
- Särskilt om orsaksbedömningen vid brott, häleri etc.
- Särskilt om orsaksbedömningen vid revisorsansvaret etc.
- Genomgång av praxis

Ren förmögenhetsskada och det allmännas ansvar enligt skadeståndslagen
- Den allmänna regeln om det allmännas ansvar
- Informationsansvaret

Jämkning och nedsättning av ersättningsskyldighet
- Olika grunder för nedsättning av skadeståndsskyldighet: Samspelet
- Jämkning vid brott p.g.a. ekonomiska faktorer
- Medvållande
- Målsägandens samtycke till risk

Ren förmögenhetsskada enligt speciallagstiftning
- Några lagstiftningar som medger ersättning för ren förmögenhetsskada
- Utvecklingslinjer: Revisorsansvaret etc.

Utvecklingstendenser
- Europeiseringens betydelse
- Nya lagar
- Begränsningar


Tid: 30 november 2009, kl. 8.30–16.30.

Plats: Stockholm, Norra Latin konferenscenter, Drottninggatan 71 B, Stockholm

Kursavgift: 5 400 kronor exklusive moms. Vid tre eller fler anmälda utgår 10% rabatt på kursavgiften. I avgiften ingår omfattande kursdokumentation.

Sista anmälningsdag: 24 november 2009

Kontakta oss för ytterligare information och anmälan.

Olle Hed
Jure Utbildning AB
Artillerigatan 67
114 45 STOCKHOLM

Tel.: 08-662 00 80
Fax: 08-662 00 86
E-post: olle.hed@jure.se
 
  © 2017 Jure AB