Prop. 2008/09:177 Ökade möjligheter till fastighetsbestämning, m.m.
   
 
Titel:Prop. 2008/09:177 Ökade möjligheter till fastighetsbestämning, m.m.
Utgivningsår:2009
Omfång:85 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809177
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:177
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 39 SEK exkl. moms
I propositionen lämnas vissa förslag till ändringar i bland annat fastighetsbildningslagen (1970:988) av i huvudsak följande innebörd. Det införs regler om en kompletterande lantmäteriåtgärd, särskild gränsutmärkning, för att göra det möjligt att märka ut fastighetsgränser på marken i fler fall och på ett mer rättssäkert sätt än nuvarande regler medger. Reglerna om fastighetsbestämning utvidgas så att det blir möjligt att avgöra vilken omfattning en gemensamhetsanläggning har. Vidare utökas kretsen av behöriga sökande bland annat så att staten eller en kommun får ansöka om fastighetsbestämning med anledning av vissa beslut enligt 7 kap. miljöbalken eller vid planering av allmän väg eller av järnväg. Det införs också en rätt för en samfällighetsförening att ansöka om fastighetsbestämning för att klarlägga vilken omfattning en gemensamhetsanläggning som föreningen förvaltar har. När en sådan ansökan har skett företräder föreningen normalt delägarna i samfälligheten under förrättningen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.
 
  © 2017 Jure AB