Prop. 2008/09:187 Genomförande av tjänstedirektivet
   
 
Titel:Prop. 2008/09:187 Genomförande av tjänstedirektivet
Utgivningsår:2009
Omfång:294 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809187
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:187
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 173 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås åtgärder för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (tjänstedirektivet). Syftet med direktivet är att stimulera tjänstesektorn genom att förenkla etablering och fri rörlighet inom EES samt stärka tjänstemottagarnas intressen.

För att genomföra direktivet föreslås en ny horisontell lag om tjänster på den inre marknaden som tar upp bestämmelser om gemensamma kontaktpunkter, förfarandet vid tillståndsprövning, samarbete mellan myndigheter, information från tjänsteleverantörer, klagomålshantering samt diskriminerande villkor. Därutöver föreslås lagändringar eller nya bestämmelser inom de tjänsteområden som berörs av direktivets tillämpningsområde.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 27 december 2009.
 
  © 2017 Jure AB