Prop. 2008/09:231 Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden m.m.
   
 
Titel:Prop. 2008/09:231 Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden m.m.
Utgivningsår:2009
Omfång:90 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809231
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:231
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 39 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås nya regler i konkurrenslagen(2008:579) som innebär att Stockholms tingsrätt på talan av Konkurrensverket får förbjuda staten, en kommun eller ett landsting att i en verksamhet av kommersiell eller ekonomisk natur tillämpa ett visst förfarande om det snedvrider, eller är ägnat att snedvrida, förutsättningarna för en effektiv konkurrens eller om det hämmar, eller är ägnat att hämma, förekomsten eller utvecklingen av en sådan konkurrens. Förbud får dock inte meddelas när det gäller förfaranden som är försvarbara från allmän synpunkt. Även en konkurrenssnedvridande verksamhet som en kommun eller ett landsting bedriver får förbjudas. Förbud får dock inte meddelas om verksamheten är förenlig med lag.

Om Konkurrensverket för ett visst fall beslutar att inte väcka talan får detta göras av ett företag som berörs av förfarandet eller verksamheten.Propositionen innehåller också förslag till ändringar i lagen (1970:417) om marknadsdomstol m.m.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.
 
  © 2017 Jure AB