Det nya EU efter Lissabonfördraget
– En kort summering
   
 
Författare:Lysén Göran
Titel:Det nya EU efter Lissabonfördraget – En kort summering
Utgivningsår:2010
Omfång:129 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176787625
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 168 SEK exkl. moms
Då fördraget om en Konstitution för Europa hade förkastats i de franska och holländska folkomröstningarna 2005 och då behovet av att effektivisera EG/EU kvarstod med redan så många medlemsstater och med ännu fler i sikte, tillkom Lissabonfördraget eller Reformfördraget, som trädde i kraft den första december 2009.
Lissabonfördraget innebär bland annat att det gamla EEC/EG har upphört att existera som internationell organisation och att en ny bildats och efterträtt EG, nämligen den Europeiska unionen grundad på EG- och EU-fördragen, som reformerades och alltså blev basen för denna nya internationella organisation. De rättsliga följdverkningarna av alla ändringar är inte helt klara. Framställningen begränsar sig till de övergripande dragen hos unionen ofta sedda ur ett folkrättsligt perspektiv.

Såsom ett obligatorium måste numera även svensk rätt beaktas i dessa sammanhang, då den svenska nivån rättsligt sett inte är tillfredsställande.
 
  © 2017 Jure AB