Patentavtalsrätt
– Licenser, överlåtelser och samägande av patent
   
 
Författare:Domeij Bengt
Titel:Patentavtalsrätt – Licenser, överlåtelser och samägande av patent
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2010
Omfång:350 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139014836
Ämnesord:Immaterialrätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 1400 SEK exkl. moms
Ny teknisk kunskap har alltid varit något ytterst värdefullt, särskilt om tekniken kan användas med ensamrätt. I dag gäller detta mer än någonsin. Sällan är emellertid den som har gjort en patenterbar uppfinning bäst lämpad att ensam leda kommersialiseringen. Det är heller inget krav, eftersom avtal om patent kan ingås. Särskilt patentlicenser tycks bli allt vanligare hos företag i takt med att patenteringen ökar och att industriella produkter och system blir så komplicerade att ingen själv kan ta fram alla ingående lösningar.

Patentavtalsrätt innehåller en bred avtals- och konkurrensrättslig framställning om de komplicerade frågor som finns vid svenska och internationella samarbeten kring patenterad teknik. Frågor om licensiering, överlåtelser och samägande av patent behandlas ingående. Inledningsvis redogörs för vem som har rätt till uppfinningar och vilka regler som finns för ägarnas samarbete samt även för konkurrensrättens utgångspunkter. I övrigt ligger fokus på licenser. Sådana parter behöver bl.a. hantera frågor kring omfattningen av licenstagarens nyttjanderätt, uppfinningens tekniska kvaliteter, patentens giltighet och skyddsomfång samt den ekonomiska ersättningen för nyttjandet av uppfinningen. Det dispositiva rättsläget står i fokus i de avtalsrättsliga delarna genom att boken dels beskriver vad som kan anses vara normala avtalsregleringar, dels beskriver hur oklara eller ofullständiga avtal kan tolkas. Boken tar sikte på svensk och nordisk rätt, men även annat europeiskt material behandlas i stor utsträckning. I fråga om konkurrensrättens effekter på patentlicenser är gruppundantaget om tekniköverföring (772/2004/EG) centralt för framställningen.

Patentavtalsrätt kan användas som lärobok på universitetsnivå, men är också en handbok för advokater, patentombud, bolagsjurister, patentingenjörer i industrin och andra som arbetar med avtal om patent.
 
  © 2017 Jure AB