Prop. 2010/11:53 Ändrad verksamhetsform för Lantmäteriets division Metria
   
 
Titel:Prop. 2010/11:53 Ändrad verksamhetsform för Lantmäteriets division Metria
Utgivningsår:2011
Omfång:26 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011053
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:53
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
Lantmäteriet får enligt instruktion bedriva uppdragsverksamhet inom sitt verksamhetsområde. Lantmäteriet bedriver i dag uppdragsverksamhet dels inom Fastighetsbildningsdivisionen, dels inom uppdragsdivisionen Metria.

I propositionen Ändrad verksamhetsform för Lantmäteriets division Metria (prop. 2010/11:53) föreslår regeringen att huvuddelen av Metrias uppdragsverksamhet förs över till ett statligt aktiebolag. Det nya bolaget ska enligt propositionen bedriva konsultverksamhet inom områdena geografisk information, fastighetsinformation och geografisk informationsteknik och därmed förenlig verksamhet.

Regeringen föreslår att verksamhet som bedrivs inom ramen för samarbetet mellan Lantmäteriet och Försvarsmakten undantas från bolagiseringen. Bolagiseringen beräknas kunna genomföras tidigast den 1 april 2011.

Skälen till bolagisering är bland annat att eftersträva konkurrensneutralitet på marknaden. Med en bättre fungerande marknad ökar kraven på utveckling av effektivitet och produktivitet. Fungerande konkurrens leder till effektivare resursutnyttjande, lägre priser och högre kvalitet. Bolagisering av verksamheten ger goda förutsättningar att skapa ett effektivt och lönsamt företag med förbättrade möjligheter för verksamheten att utvecklas.

 
  © 2017 Jure AB