Tre aspekter av EU-IP
   
 
Författare:Jänterä-Jareborg Maarit
Titel:Tre aspekter av EU-IP
Utgivningsår:2011
Omfång:286 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176787816
Ämnesord:Internationell privat- och processrätt , EU-rätt

Pris: 378 SEK exkl. moms
Den fria rörligheten är en väsentlig del av den europeiska integrationsprocessen. I dag främjas den bland annat genom så kallad EU-IP, nämligen för medlemsstaterna gemensamma internationellt privat- och processrättsliga regler. Reglerna är till alla delar bindande för medlemsstaterna och deras tolkning styrs av EU-domstolen.

Denna bok behandlar tre till synes mycket olikartade men ändå sammanhängande frågekomplex, nämligen

• olovligt bortförande av barn inom EU, med hänsyn tagen till principen om barnets bästa;

• samkönade pars rättsliga status inom EU, särskilt vid flyttning från en medlemsstat till en annan; och

• säkerhetsrätter i lösöre, när varor flyttas från en stat till en annan.

Det framgår att barn, vuxna och varor rör sig över land-gränserna inom EU under villkor som ställer Europa-samarbetets grundtankar på hårda prov. Boken är den första i Sverige där de aktuella frågorna underkastas en grundlig analys, bland annat genom beaktande av all relevant rätts-praxis från EU-domstolen och de grundläggande fördragen.

Bidragen i boken kan med behållning även läsas separat.

Utgivaren Maarit Jänterä-Jareborg är professor i internationell privat- och processrätt vid Uppsala universitet.
 
  © 2017 Jure AB