Prop. 2010/11:151 Nytt unionsregister för utsläppsrätter
   
 
Titel:Prop. 2010/11:151 Nytt unionsregister för utsläppsrätter
Utgivningsår:2011
Omfång:130 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011151
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:151
Ämnesord:Miljörätt , EU-rätt

Pris: 75 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås flera ändringar i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter. Huvuddelen av ändringarna motiveras av att de nationella utsläppsregistren i EU:s medlemsstater ersätts av ett nytt unionsregister på EU-nivå. Därutöver föreslås att definitionen av flygverksamhet ändras för att inkludera en eller flera flygningar med luftfartyg som avgår från eller ankommer till en flygplats inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Vidare föreslås ändringar som syftar till att klargöra vad en övervaknings- och rapporteringsplan för flygverksamheter ska innehålla. Kravet på att den kontrollör som verifierar rapporten om utsläpp av växthusgaser ska vara ackrediterad enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll tas bort. I stället får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om krav på kontrollören.

I propositionen föreslås även förtydliganden i miljöbalken. Ändringarna syftar till att klargöra att det endast är sådana utsläpp av koldioxid, dikväveoxid och perfluorkolväten som är tillståndspliktiga enligt lagen om handel med utsläppsrätter som inte får omfattas av tillståndsvillkor eller förelägganden som syftar till en begränsning av sådana utsläpp.

Förslaget om ändring i lagen om handel med utsläppsrätter föreslås träda i kraft den 1 januari 2012 i fråga om vissa paragrafer medan förslagen i övrigt föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.
 
  © 2017 Jure AB