Prop. 2010/11:159 Liechtensteins associering till Schengenregelverket
   
 
Titel:Prop. 2010/11:159 Liechtensteins associering till Schengenregelverket
Utgivningsår:2011
Omfång:131 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011159
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Propositioner nr. 2010/11:159
Ämnesord:Internationell privat- och processrätt , EU-rätt

Pris: 74 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås lagändringar till följd av att Liechtenstein ansluter sig till avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiz om Schweiz associering till Schengenregelverket och till avtalet mellan Europeiska unionen och Schweiz om kriterier och mekanismer för att fastställa vilken stat som ska ansvara för handläggningen av en asylansökan som görs i en medlemsstat eller i Schweiz. Lagändringarna innebär att sådana bestämmelser som rör samarbetet med länder som ingår i Schengensamarbetet utvidgas till att omfatta även Liechtenstein och att det tydliggörs att Dublinförordningen ska tillämpas även i förhållande till Liechtenstein.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.
 
  © 2017 Jure AB