Kontraktsforpliktelser
   
 
Författare:Haaskjold Erlend
Titel:Kontraktsforpliktelser
Utgivningsår:2002
Omfång:352 sid.
Förlag:Cappelen
ISBN:9788202196899
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Utländsk rätt

SLUT på förlag
Kontraktsforpliktelser er en bredt anlagt og utførlig fremstilling av sentrale kontraktsrettslige spørsmål, med hovedvekt på det som skal presteres under kontrakten. Sentrale problemstillinger er: - Hva har partene blitt enige om? - Hvordan kommer enigheten til uttrykk, og hvor langt rekker den? - Hvordan påvirkes avtalens innhold av regler og normer utenfor kontrakten? - Hva karakteriserer ulike typer kontraktsforpliktelser?


Tradisjonelt har man i norske kontrakts- og obligasjonsrettslige fremstillinger rettet liten oppmerksomhet mot innholdet av de primære kontraktsforpliktelsene. Fokus har langt oftere vært vendt mot reglene om mislighold, og da særlig mot beføyelser som kan gjøres gjeldende dersom en kontrakt ikke oppfylles som den skal. Riktignok finner man i fremstillinger av de enkelte kontraktstyper til dels nokså inngående drøftelser av primærforpliktelsenes innhold, slik som tilfellet for eksempel er for kjøpsretten og deler av transportretten. Imidlertid har en enhetlig analyse av hva som skal presteres - på tvers av kontraktstypene - lenge vært en mangelvare.

Denne fremstillingen gir en innføring i de reglene som kommer til anvendelse når man skal bestemme innholdet av kontraktsforpliktelsene. Ved konkrete eksempler fra rettspraksis viser forfatteren hvordan kontraktens innhold fremkommer i et samspill mellom kontraktsbestemmelser og regler fra andre kilder, slik som lovgivning, praksis og ulovfestede prinsipper. Han gjennomgår og analyserer ulike kontraktsforpliktelser og behandler sentrale temaer av stor praktisk betydning, slik som kontraktsrettslig lovgivning og avtaletolkning. Forfatteren gir dessuten en oversikt over de særlige spørsmål som gjerne melder seg når partene kontraherer på grunnlag av standardvilkår.

Bokens hoveddeler omfatter:

kontraktsrettslig lovgivning
avtaletolking
standardvilkår
prestasjonsanalyse
Boken har fyldige lov- og domsregistre i tillegg til stikkordregister.

Kontraktsforpliktelser henvender seg i første rekke til praktiserende jurister, som advokater, dommere og kontraktsrådgivere. Fremstillingen vil også være verdifull for juridiske studenter og andre som arbeider med utforming og tolking av kontrakter.


 
  © 2017 Jure AB