Metodproblem i rättsvetenskapen
– Studier i förmögenhetsrätt
   
 
Författare:Hellner Jan
Titel:Metodproblem i rättsvetenskapen – Studier i förmögenhetsrätt
Utgivningsår:2001
Omfång:280 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9172231149
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Allmän rättslära

Pris: 397 SEK exkl. moms
Denna bok tar upp rättens metodproblem sådana de ter sig för rättsvetenskapen, särskilt den del som rör den centrala förmögenhetsrätten. Arbetet skiljer sig genom valet av perspektiv från de flesta arbeten om juridisk metod. I dessa ses problemen främst ur domstolarnas synvinkel, och de utgår från att rättsvetenskapens metodproblem i stort sett är de samma som domstolarnas. I motsats härtill betonas i detta arbete problem som är speciella för rättsvetenskapen men har beröring även med annan vetenskap. Huvudvikten läggs vid de principiella resonemangen och vid hållbarheten i argumentationen.

Några exempel på frågor som behandlas kan nämnas: Hur ställs problemen och hur sätts målen inom rättsvetenskapen? Vilka krav på empiri ställs i olika avseenden? Vad innebär positivism och hur genomförs den inom rättsvetenskapen? Vilken roll spelar teorier för rättsvetenskapen, och hur påverkar teorierna rättsvetenskapliga framställningar i förmögenhetsrätt?

Olika metodläror, särskilt de som varit aktuella i Sverige i modern tid, diskuteras utförligt. Avslutningsvis framlägger författaren sin egen syn på metoder för lagtolkning, rättstillämpning och arbete med utveckling av rätten.

Arbetet rör sig inom ett gränsområde mellan vetenskapsteori och principer för praktisk argumentation i juridiska frågor. En strävan är att så nära som möjligt anknyta till rättsvetenskapen sådan den faktiskt bedrivs, och praktiska exempel ur rättsvetenskapliga arbeten anförs i stor utsträckning. I några appendix ges mera detaljerade belägg för hur rättsvetenskap samverkat med lagstiftning och rättspraxis i den juridiska utvecklingen.

Arbetet riktar sig i första hand till forskare på olika stadier av den rättsvetenskapliga verksamheten, men de principiella resonemangen är av intresse även för alla andra för vilka hållbarheten i den juridiska argumentationen är av vikt.

Jan Hellner är professor emeritus vid Stockholms universitet.
 
  © 2017 Jure AB