Prop. 2011/12:112 En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler
   
 
Titel:Prop. 2011/12:112 En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler
Utgivningsår:2012
Omfång:101 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112112
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2011/12:112
Ämnesord:EU-rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms
I denna proposition föreslår regeringen en ny lag om införsel av och handel med sprutor och kanyler. Förslaget innebär att regelverket för införsel och handel med sprutor och kanyler anpassas till EU-rättens krav (direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter). Genom lagen upphävs förordningen (1968:70) med vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler.

Bland annat upphävs i lagförslaget kravet på tillstånd för dels införsel av sprutor och kanyler, dels handel med produkterna. I stället föreslår regeringen krav på anmälan för försäljning inom Sverige. Kravet på tillstånd upphävs också för personer som använder produkterna i sin yrkesutövning. Privatinförsel är tillåten om den sker för eget eller för familjemedlems medicinska bruk eller annat lovligt ändamål.

En tillsynsmyndighet ska se till att det nya regelverket följs. Regeringen föreslår även ansvarsbestämmelser för den som inte iakttar lagens regler om anmälningsplikt och åldersgräns.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2012.
 
  © 2017 Jure AB