Prop. 2011/12:118 Planeringssystem för transportinfrastruktur
   
 
Titel:Prop. 2011/12:118 Planeringssystem för transportinfrastruktur
Utgivningsår:2012
Omfång:303 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112118
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2011/12:118
Ämnesord:Sjö- och transporträtt

Pris: 245 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås ändringar i bland annat väglagen (1971:948), lagen (1995:1649) om byggande av järnväg, miljöbalken och plan- och bygglagen (2010:900).

Regeringens förslag innebär att den fysiska planeringen av transportinfrastruktur sker i en sammanhållen planeringsprocess i stället för dagens process i flera steg samt att en förberedande studie görs inom ramen för den långsiktiga ekonomiska planeringen. Regeringen föreslår även förenklade förfaranden på flera områden i planeringssystemet och att den obligatoriska tillåtlighetsprövningen av vissa vägar och järnvägar enligt 17 kap. miljöbalken avskaffas. Dessutom föreslås att bygglov ska krävas i färre fall och att fastighetsägare ska få större möjligheter att få sin fastighet inlöst tidigare i planeringsprocessen. Propositionen innehåller också en modell för hur de ekonomiska delarna av planeringssystemet kan vara uppbyggda och regeringens bedömningar av hur systemet kan knytas fastare till den statliga budgetprocessen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.
 
  © 2017 Jure AB