Prop. 2011/12:178 Lag om uthyrning av arbetstagare
   
 
Titel:Prop. 2011/12:178 Lag om uthyrning av arbetstagare
Utgivningsår:2012
Omfång:155 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112178
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2011/12:178
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 75 SEK exkl. moms
Propositionen innehåller förslag till lag om uthyrning av arbetstagare - uthyrningslagen. Uthyrningslagen föreslås gälla arbetstagare som är anställda av bemanningsföretag i syfte att hyras ut till kundföretag för arbete under kundföretagets kontroll och ledning.

Det föreslås bestämmelser som bland annat innebär att bemanningsföretaget ska tillförsäkra en sådan arbetstagare minst de grundläggande arbets- och anställningsvillkor som skulle ha gällt om han eller hon hade anställts direkt av kundföretaget för att utföra samma arbete. Det föreslås att undantag från kravet på likabehandling ska få göras genom kollektivavtal. Vidare föreslås ytterligare undantag från likabehandlingsprincipen, bland annat i fråga om lön. Det föreslås även bestämmelser som innebär ytterligare skyldigheter för bemanningsföretag och skyldigheter för kundföretag.

I lagen om utstationering av arbetstagare föreslås en bestämmelse som ger utökade möjligheter för arbetstagarorganisationer att vidta stridsåtgärder i syfte att genom kollektivavtal få till stånd en reglering av utstationerade uthyrda arbetstagares arbets- och anställningsvillkor. Det föreslås också att vissa bestämmelser i uthyrningslagen görs tillämpliga på utstationerade uthyrda arbetstagare.

Vidare föreslås ändringar i lagen om medbestämmande i arbetslivet och lagen om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.
 
  © 2017 Jure AB