Konsumentens skydd i handeln över landgränserna
   
 
Författare:Linton Marie
Titel:Konsumentens skydd i handeln över landgränserna
Utgivningsår:2013
Omfång:287 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176788332
Ämnesord:Internationell privat- och processrätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 385 SEK exkl. moms
SMAKPROV ur boken

Gränsöverskridande konsumentskydd är en fråga som har fått allt större betydelse de senaste åren. Det blir vanligare att konsumenter med hemvist i Sverige ingår avtal om varor eller tjänster med näringsidkare i andra länder. Inte minst e-handeln och ett ökat resande har bidragit till denna utveckling.
Konsumentavtal som inte håller sig inom ett lands gränser väcker flera säregna och komplicerade internationellt privat- och processrättsliga frågor. Vart kan en konsument vända sig med klagomål mot en näringsidkare i en annan stat? Måste en sådan tvist prövas vid domstol eller finns något annat mindre tids- och kostnadskrävande alternativ? Tillämpas svenska regler eller måste konsumenten vara beredd på att regler i en utländsk rättsordning kan komma till användning? Under vilka förutsättningar gäller ett utländskt avgörande i den egna staten?

Boken avser att belysa konsumentens rättsliga skydd i handeln över gränserna. För att ge det presenterade materialet en mer påtaglig verklighetsanknytning används genomgående praktiska exempel.

I första hand syftar boken till att användas vid universitet och högskolor. Den kan även användas av andra som i det praktiska rättslivet kommer i kontakt med gränsöverskridande konsumentfrågor.


Författarpresentation
Marie Linton är docent och universitetslektor vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet, och hon har bl.a. varit verksam som adjungerad ledamot i Svea hovrätt.

 
  © 2017 Jure AB