Prop. 2012/13:93 Anpassning av svensk rätt till EU-förordning om byggprodukter
   
 
Titel:Prop. 2012/13:93 Anpassning av svensk rätt till EU-förordning om byggprodukter
Utgivningsår:2013
Omfång:110 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213093
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:93
Ämnesord:Fastighetsrätt , EU-rätt

Pris: 75 SEK exkl. moms
Fler tekniska egenskapskrav med obligatorisk CE-märkning!
Förslag om ändringar i plan- och bygglagen (2010:900) med syftet att anpassa svensk rätt till EU:s förordning nr 305/2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EG (byggproduktförordningen).

 
  © 2017 Jure AB