Prop. 2012/13:104 Nedsättning av en byggsanktionsavgift
   
 
Titel:Prop. 2012/13:104 Nedsättning av en byggsanktionsavgift
Utgivningsår:2013
Omfång:24 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201213104
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2012/13:104
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
Befrielse från byggsanktionsavgift i plan- och bygglagen (2010:900) föreslås kompletteras med möjlighet att i enskilda fall sätta ned en byggsanktionsavgift som inte står i rimlig proportion till den aktuella överträdelsen. Det föreslås även att en av plan- och bygglagens sanktionsbestämmelser förtydligas.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.

 
  © 2017 Jure AB