Punktskatter
– rättslig reglering i svenskt och europeiskt perspektiv
   
 
Författare:Olsson Stefan
Titel:Punktskatter – rättslig reglering i svenskt och europeiskt perspektiv
Anmärkning:Ny upplaga utkommer preliminärt under våren 2009.
Utgivningsår:2001
Omfång:420 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176784819
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 962 SEK exkl. moms
Punktskatter används som beteckning på skatter som tas ut på särskilt utvalda varor och tjänster. Skattskyldiga för dessa skatter är oftast näringsidkare. Avsikten med skatterna är att de skattskyldiga näringsidkarna skall övervältra skatterna på slutkonsumenterna. De skattepliktiga varorna fördyras. Punktskatterna används ofta både för att generera intäkter till det offentliga och för att minska efterfrågan på varan.

I denna studie undersöks hur punktskatterna har konstruerats rättsligt för att upprätthålla lagstiftarens intentioner. Skatterna uttas i ett affärsled. För att förenkla administrationen av skatterna är oftast endast större aktörer skattskyldiga. Det är av central betydelse att skatterna uttas på samtliga varor, samtidigt som dubbelbeskattning måste undvikas. Avgörande för beskattningens funktion är bestämningen av de skattskyldiga subjekten, av tidpunkten för skattskyldighetens inträde samt av de skattepliktiga objekten. Studien fokuseras på dessa frågor.

Utformningen av svenska punktskatter påverkas av gemenskapsrätten. Primärrätten innehåller förbud mot fiskal diskriminering och protektionism, vilka är tillämpliga på samtliga punktskatter. Förfarandereglerna för de statsfinansiellt mest betydelsefulla skatterna på alkohol, tobak och mineraloljor har harmoniserats. I studien undersöks hur de harmoniserade reglerna har implementerats i svensk rätt.

Stefan Olsson är universitetsadjunkt vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla. Han har tidigare varit verksam som forskare vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet.
 
  © 2017 Jure AB