Prop. 2013/14:27 Vissa skattefrågor
   
 
Titel:Prop. 2013/14:27 Vissa skattefrågor
Utgivningsår:2013
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314027
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:27
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 75 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås flera ändringar av mervärdesskattelagen (1994:200), som bl.a. gäller undantaget för luftfartyg och att vissa biobränslen ska omfattas av möjligheten att placeras i skatteupplag och därmed undantas från mervärdesskatt. Flera av ändringarna innebär att det svenska mervärdesskattesystemet ytterligare anpassas till EU-rätten.

Vidare föreslås ett par ändringar på indrivningsområdet och en ändring när det gäller ersättning för kostnader i mål om betalningsföreläggande och handräckning.

Propositionen innehåller dessutom ett förslag som innebär att kapitalvinst vid avyttring av ett indirekt innehav av marknadsnoterade andelar ska beskattas med samma skattesats som gäller för utdelning vid sådant indirekt innehav, dvs. med trettio procent. I propositionen föreslås även ändringar i den s.k. katalogen i 7 kap. 17 § inkomstskattelagen (1999:1229) med anledning av att Sveriges Exportråd och Myndigheten för utländska investeringar i Sverige har slagits ihop och att vissa subjekt i katalogen har upphört eller bytt namn.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.
 
  © 2017 Jure AB