Prop. 2013/14:43 Moderna auktionsmetoder för utmätt lös egendom
   
 
Titel:Prop. 2013/14:43 Moderna auktionsmetoder för utmätt lös egendom
Utgivningsår:2013
Omfång:36 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314043
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:43
Ämnesord:Insolvensrätt

Pris: 30 SEK exkl. moms
I propositionen föreslår regeringen åtgärder för att effektivisera försäljningen av utmätt lös egendom, till exempel fordon och bostadsrätter, på offentlig auktion och anpassa förfarandet till modern teknik.

Kronofogdemyndighetens försäljning av utmätt lös egendom bör kunna ske genom budgivning på internet (e-auktion). Ett sådant förfarande är snabbare, billigare och når fler spekulanter. Det leder i regel till högre priser och därmed ett bättre resultat för borgenären och gäldenären. Den utsökningsrättsliga regleringen bör anpassas för att möjliggöra detta. Regeringen föreslår i propositionen ändringar i utsökningsbalken.

Även kungörandet av en försäljning behöver moderniseras, för all slags egendom. Kungörelser, det vill säga information och annonsering, inför en offentlig auktion bör i första hand ske på internet i Post- och Inrikes Tidningar och på Kronofogdemyndighetens eller någon annan lämplig webbplats, i stället för som i dag i tidningar. Regeringen uttalar i propositionen att den avser att göra de örordningsändringar som behövs för att åstadkomma detta. Motsvarande föreslås gälla även vid en konkursförvaltares försäljning av konkursboets egendom på auktion, vilket sker genom en ändring i konkurslagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2014.
 
  © 2017 Jure AB