Kvittning
– Om avräkning av privaträttsliga fordringar
   
 
Författare:Lindskog Stefan
Titel:Kvittning – Om avräkning av privaträttsliga fordringar
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2014
Omfång:836 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139015772
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 148
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Krediträtt

Pris: 2142 SEK exkl. moms
Denna tredje upplaga av boken är en omarbetning av författarens doktorsavhandling, där första upplagan gavs ut 1985 och andra upplagan 1993. Verket ger en systematisk analys av de olika rättsliga problem som kan uppstå i samband med avräkning mellan fordringar, dvs. kvittning.

Vidare behandlas ett antal frågor som kan ha betydelse för rätten att kvitta, såsom t.ex. spörsmål om en fordrings stiftelsetidpunkt, gränsdragningen mellan massa- och konkursfordringar, panträttsliga frågor m.m. Särskild uppmärksamhet ägnas åt sådana frågor som kan antas vara av stor betydelse för den praktiserande juristen, framför allt kvittning i konkurs.

Första upplagan av detta arbete tillkom som en doktorsavhandling år 1985. Andra upplagan kom ut år 1993.

Mycket har hänt under de 20 år som gått sedan dess, men kvittningsläran har dock i allt väsentligt bestått. Behovet att förnya boken har därför stannat vid en allmän uppdatering. Nya rättsfall och ny litteratur har dock arbetats in i framställningen. Material från de nordiska grannländerna har även beaktats översiktligt.

På enstaka punkter har författaren utvecklat framställningen. På vissa områden har förtydliganden skett liksom en nyansering av vissa tidigare resonemang. I någon mån har även språket moderniserats.
 
  © 2017 Jure AB