Prop. 2013/14:243 Lagvalsregler på civilrättens område
– Rom I- och Rom II-förordningarna
   
 
Titel:Prop. 2013/14:243 Lagvalsregler på civilrättens område – Rom I- och Rom II-förordningarna
Utgivningsår:2014
Omfång:124 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314243
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:243
Ämnesord:Internationell privat- och processrätt

Pris: 107 SEK exkl. moms
EU har antagit två förordningar om tillämplig lag på privaträttens område. Rom I-förordningen gäller för avtalsförpliktelser. Rom II-förordningen gäller för andra typer av privaträttsliga förpliktelser, till exempel skadestånd. Genom förordningarna skapas ett gemensamt regelverk som är direkt tillämpligt inom EU. I propositionen föreslår regeringen lagändringar som syftar till att undanröja konflikter mellan svensk lag och förordningarna. Det innebär en anpassning av bland annat de svenska lagvalsregler som gäller för försäkringsavtal och avtal om sjötransporter.

I syfte att öka stabiliteten på finansmarknaden föreslår regeringen därutöver att möjligheten för ett konkursbo att begära återgång av vissa rättshandlingar ska begränsas (3 kap. 2 § konkurslagen). En sådan möjlighet ska inte finnas om rättshandlingen avser finansiella instrument, valuta, visst guld eller vissa kreditfordringar. Även denna lagändring har EU-rättsligt samband.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2015.
 
  © 2017 Jure AB