Agentlagen
– En kommentar till lagen om handelsagentur m.m.
   
 
Författare:Söderlund Herbert , Svarts Glenn , Tonell Magnus
Titel:Agentlagen – En kommentar till lagen om handelsagentur m.m.
Utgivningsår:2014
Omfång:218 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139017141
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 876 SEK exkl. moms
Agenters och andra kommersiella mellanmäns rättsliga ställning aktualiseras i många situationer i det praktiska affärslivet. När det gäller handelsagenter har det sedan lång tid tillbaka funnits lagstiftning som i större eller mindre utsträckning reglerat förhållandet främst mellan agenten och huvudmän, men även i relation till tredje män (dvs. huvudmannens kunder). Kunskap om hur detta i många delar detaljerade regelverk ser ut är helt nödvändigt för att kunna bedöma ett agentförhållandes närmare rättsverkningar. Framför allt då flertalet av agentlagens regler är av indispositiv karaktär.

Det är nu 20 år sedan Herbert Söderlund svarade för den första versionen av kommentaren till den svenska lagen om handelsagentur. Sedan dess har en hel del hänt som efterhand ökat behovet av en ny kommentar på området. I denna bok redogör författarna utförligt för agentlagens bestämmelser. Dessutom ges bl.a. en introduktion till agenten och immaterialrätten samt återförsäljares rättsliga ställning. Kommentaren är fullspäckad med många intressanta rättsfall från såväl EU-domstolen som nationella domstolar.
 
  © 2017 Jure AB