Prop. 2013/14:249 Associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan
   
 
Titel:Prop. 2013/14:249 Associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan
Anmärkning:3 delar.
Utgivningsår:2014
Omfång:3419 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314249
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:249
Ämnesord:Internationell rätt , EU-rätt

Pris: 1710 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås att riksdagen godkänner associeringsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan. Förhandlingarna om ett avtal med Ukraina inleddes 2007. De politiska delarna av avtalet undertecknades den 21 mars 2014.

Återstående delar av avtalet undertecknades den 27 juni 2014 då motsvarande avtal även undertecknades med Georgien och Moldavien. Unionens relationer med Ukraina har fördjupats de senaste åren, inte minst inom ramen för Östliga partnerskapet, som etablerades vid ett toppmöte i Prag i maj 2009 efter ett initiativ från Sverige och Polen.

Avtalet syftar till att främja politisk associering och ekonomisk integration grundad i de gemensamma värderingar som EU bygger på: demokrati, respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter samt rättsstatsprincipen.

Genom avtalet upprättas ett djupgående och omfattande frihandelsområde som möjliggör för Ukraina att gradvis integreras i EU:s inre marknad samtidigt som landet åtar sig att anpassa sin lagstiftning till EU:s lagstiftning på en rad områden.

Denna anpassning kommer att utgöra kärnan i Ukrainas fortsatta reformsprocess och modernisering och kommer att stå i centrum för det fortsatta samarbetet mellan EU och Ukraina. Avtalet väntas leda till utveckling av handel och investeringar mellan parterna samt till ökad konkurrens. Dessa faktorer är grundläggande för ekonomiska reformer och modernisering i Ukraina.
 
  © 2017 Jure AB