Prop. 2013/14:251 Associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan
   
 
Titel:Prop. 2013/14:251 Associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan
Anmärkning:2 delar.
Utgivningsår:2014
Omfång:1665 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314251
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:251
Ämnesord:Internationell rätt , EU-rätt

Pris: 833 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås att riksdagen godkänner associeringsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan.

Förhandlingarna om ett associeringsavtal inleddes 2010 och avtalet undertecknades den 27 juni 2014, då motsvarande avtal även undertecknades med Moldavien och Ukraina. Unionens relationer med Georgien har fördjupats de senaste åren, inte minst inom ramen för Östliga partnerskapet, som etablerades vid ett toppmöte i Prag i maj 2009 efter ett initiativ från Sverige och Polen.

Avtalet syftar till att främja politisk associering och ekonomisk integration grundad i de gemensamma värderingar som EU bygger på: demokrati, respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter samt rättsstatsprincipen.

Genom avtalet upprättas ett djupgående och omfattande frihandels-område som möjliggör för Georgien att gradvis integreras i EU:s inre marknad samtidigt som landet åtar sig att anpassa sin lagstiftning till EU:s lagstiftning på en rad områden. Denna anpassning kommer att utgöra kärnan i Georgiens fortsatta reformsprocess och modernisering och kommer att stå i centrum för det fortsatta samarbetet mellan EU och Georgien.

Avtalet väntas leda till utveckling av handel och investeringar mellan parterna samt till ökad konkurrens. Dessa faktorer är grundläggande för ekonomiska reformer och modernisering i Georgien.
 
  © 2017 Jure AB