Alkohollagen
– Kommentarer och rättsfall
   
 
Författare:Lundin Stefan
Titel:Alkohollagen – Kommentarer och rättsfall
Utgivningsår:2015
Omfång:325 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139114369
Typ av verk:Lagkommentar
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 452 SEK exkl. moms
I "Alkohollagen, kommentarer och rättsfall" kommenteras alkohollagens (2010:1622) samtliga paragrafer, tillsammans med relevanta förarbeten och referat av vägledande eller allmänt belysande rättsfall. Vid berörda lagrum sammanfattas även bl.a. anslutande bestämmelser i alkoholförordningen, Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd och i vissa fall dåvarande Statens folkhälsoinstituts allmänna råd och kommentarer till den förra alkohollagen (1994:1738).

Tyngdpunkten har lagts på kapitlen om servering av alkoholdrycker och tillsyn, som också är lagens mest omfångsrika delar. Av det hundratal domar och beslut från Högsta förvaltningsdomstolen (och tidigare Regeringsrätten), Marknadsdomstolen, EU-domstolen (och tidigare EG-domstolen) samt kammarrätterna som refereras i framställningen gäller huvuddelen serveringstillstånd.

Boken vänder sig främst till jurister, handläggare och beslutsfattare vid myndigheter, utbildningsanordnare inom alkoholområdet, företag som bedriver servering eller annan försäljning av alkoholdrycker och andra som i olika sammanhang kommer i kontakt med alkohollagens bestämmelser och frågor om tolkning och tillämpning av dem.
 
  © 2017 Jure AB