Patientsäkerhetslagen och patientens rättigheter
– Handbok för ombud och vårdpersonal
   
 
Författare:Johnsson Lars-Åke
Titel:Patientsäkerhetslagen och patientens rättigheter – Handbok för ombud och vårdpersonal
Anmärkning:Förra upplagan gavs ut under namnet "Den nya patientsäkerhetslagen och patientens rättigheter"
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2015
Omfång:294 sid.
Förlag:Karnov Group
ISBN:9789176105139
Ämnesord:Offentlig rätt

SLUT på förlag
Patientsäkerhetslagen (2010:659) trädde i kraft den 1 januari 2011. Den tar sikte på olika aspekter på patientsäkerheten. Den nya patientlagen (2014:821), som gäller från den 1 januari 2015, syftar till att bl.a. ytterligare stärka och tydliggöra patientens ställning i hälso- och sjukvården och har inneburit att flera ändringar gjorts i patientsäkerhetslagen.

I patientsäkerhetslagen ställs krav på att vårdgivarna ska bedriva ett systematiskt och förebyggande patientsäkerhetsarbete. De ska utreda händelser i verksamheten som medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada. Patienter och närstående till patienter måste då ges information om vad som hänt och om möjligt varför det hänt. Legitimerad personal, som bedömts utgöra en fara för patientsäkerheten, ska rapporteras till den nya tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Om t.ex. återkallelse av legitimation blir aktuell, ska saken prövas av Hälso-och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).

Patienter som har klagomål på vården kan enligt patientsäkerhetslagen vända sig till IVO. Klagomålen ska som regel utredas och om det finns brister i vården får IVO i beslut rikta kritik mot såväl vårdgivare som personal. I denna bok förklaras och kommenteras innehållet i patientsäkerhetslagen och andra delar av det både komplicerade och svåröverskådliga rättsliga system som gäller för hälso- och sjukvården. Vägledande prejudikat och belysande, men mindre känd praxis redovisas. Ett särskilt kapitel ägnas åt sjuksköterskornas roll i vården.

Boken vänder sig till alla som arbetar i hälso- och sjukvården och till dem som i egenskap av ombud företräder patienter och yrkesutövare. Den är avsedd att även kunna användas i utbildningar.
 
  © 2017 Jure AB