Svensk sjörätt
   
 
Författare:Tiberg Hugo , Schelin Johan , Widlund Mattias
Titel:Svensk sjörätt
Utgivningsår:2016
Omfång:391 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172236271
Produkttyp:Inbunden
Serie:Sjöfartens handböcker
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Sjöfart

Pris: 861 SEK exkl. moms
Svensk sjörätt är en samlad framställning av hela den svenska sjörätten. Särskilt fokus ligger på frågor som rör fartyg, sjösäkerhet, sjöarbetsrätt, befälhavaransvar, kollisioner och bärgning.

Boken är försedd med omfattande hänvisningar till doktrin, förarbetsuttalanden och publicerade domar. Därutöver redovisas ett stort antal opublicerade svenska underrättsdomar, myndighetsbeslut och dispascher. Tack vare ett lagrumsregister för sjölagen kan boken också vara användbar som kommentar till denna lag.

Hugo Tiberg är professor emeritus i sjörätt. Johan Schelin är docent och föreståndare för sjörättsinstitutet vid Stockholms universitet. Mattias Widlund är advokat och verksam vid Skarp Stockholm Advokatbyrå.

Innehåll:
Förkortningar
1. Inledning
2. Farvatten
3. Fartyget
4. Allmänt om sjösäkerhet
5. Fartygssäkerhet
6. Sjöfartsskydd
7. Miljöskydd
8. Sjöarbetsrätt
9. Befälhavaren
10. Redare och rederi
11. Redaransvar och ansvarsbegränsning
12. Kollisioner
13. Bärgning och annan räddning
14. Gemensamt haveri
15. Allmänt om sjötransportavtal
16. Avtal om styckegodstransport
17. Befraktningsavtal
18. Lastskadeansvar
19. Passagerartransport
20. Sjöförsäkring
Litteratur
Författningar
Standardavtal m.m.
Lagrumsreferenser till sjölagen
Publicerade rättsfall
Opublicerade rättsfall, domstolsbeslut och skiljedomar
Dispascher
Allmänna reklamationsnämndens beslut
Sakordregister

 
  © 2017 Jure AB