Prop. 2015/16:14 Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt
   
 
Titel:Prop. 2015/16:14 Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt
Utgivningsår:2015
Omfång:78 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516014
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:14
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 57 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås att det införs bestämmelser som motverkar att företag kan utnyttja olikheter i länders skattesystem för att på så sätt undkomma beskattning. Enligt förslaget ska en utdelning som ett svenskt företag tar emot från ett utländskt företag i vissa fall inte omfattas av skattefrihet om det utländska företaget får göra avdrag för utdelningen.
I propositionen föreslås vidare att det uttryckligen regleras att skatteflyktsregeln i kupongskattelagen kan tillämpas på utdelningar från svenska företag till utländska företag och personer som inte är bosatta i Sverige som normalt sett inte ska betala kupongskatt. Genom den föreslagna ändringen görs det tydligt att det blir möjligt att i fler fall angripa förfaranden som syftar till att undkomma beskattning. I propositionen föreslås dessutom att det ska bli möjligt att ansöka om förhandsbesked om kupongskatt.

Förslagen är föranledda av ändringar i moder- och dotterbolagsdirektivet (2011/96/EU).

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.
 
  © 2017 Jure AB