Prop 2015/16:46 Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring
   
 
Titel:Prop 2015/16:46 Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring
Utgivningsår:2015
Omfång:19 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516046
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:46
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
I denna proposition lämnas förslag till en ändring i marknadsföringslagen som avser reglerna om aggressiv marknadsföring. Syftet är att åstadkomma överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets direktiv om otillbörliga affärsmetoder Ändringen innebär ett förtydligande genom att de omständigheter som enligt direktivet ska beaktas vid bedömningen av om en affärsmetod innebär trakasseri, tvång, fysiskt våld eller otillbörlig påverkan tas in i lagtext.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 mars 2016.
 
  © 2017 Jure AB