Svensk Juristtidning 100 år
   
 
Titel:Svensk Juristtidning 100 år
Utgivningsår:2016
Omfång:480 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176789223
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Festskrifter , Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 770 SEK exkl. moms
Denna jubileumsskrift tillägnas Svensk Juristtidning som firar 100 års jubileum 2016.

Jubileumsskriften är utgiven under en redaktion av lagmannen Stefan Strömberg, ämnesrådet Charlotte Kugelberg, professor Petter Asp, justitierådet Anders Eka, professor Boel Flodgren och lagmannen Mikael Mellqvist.

Redaktionssekreterare kanslichefen David Säfwe och hovrättsrådet Per Claréus.

Innehåll

Svensk Juristtidning 100 år

Charlotte KugelbergCIVILRÄTT

Civilrätten i ett framtidsperspektiv

Av professor Boel Flodgren

Köprättens divergerande innehåll

Av justiterådet Johnny Herre

Utmaningar inom familjerätten

Av professor Göran Lind

Svensk obligationsrätt i det nya Europa

Av professor Jori Munukka

Utvecklingslinjer i avtalsrätten — fördelning av oförutsebara risker mellan ömkansvärdhet, kontext och ekonomi

Av advokaten Eric Runesson

Skadeståndsrättens framtid

Av professor Mårten Schultz

Europeiseringen påverkar oss — hur påverkar vi?

Av ambassadören Åsa Webber

Immaterialrätten då, nu och i framtiden

Av docent Sanna WolkSTRAFFRÄTT

Straffrätten — i går, i dag och i morgon

Av professor Petter Asp

Ungdomspåföljder och barns rättigheter

Av docent Monica Burman

Reglerna för påföljdsbestämning — en juridik i förändring

Av justitierådet Martin Borgeke

Är loppet kört för en reformering av påföljdssystemet?

Av hovrättspresidenten Fredrik Wersäll

Perspektiv på EU- och internationell straffrätt

Av rådmannen Mari-Ann Roos

Rätt i tiden

Av riksåklagaren Anders Perklev

Straffbegreppet

Av professor Magnus Ulväng

Fördel brottsoffret?

Av hovrättsrådet Lena Blixt

Fridskränkningsbrotten i 4 kap. 4 a § brottsbalken — att fånga det svårfångade

Av doktorand Malou AnderssonPROCESSRÄTT

Rättens gång — Vad är meningen?

Av lagmannen Mikael Mellqvist

Rättspyramiden

Av professor Hans-Gunnar Axberger

Objektivitet i dömandet — på gott och på ont?

Av jur. dr Moa Bladini

Kvalitetssäkrade domstolsavgöranden — några tankar om

effektivitet och kvalitet i våra domstolar

Av lagmannen Petra Lundh

Varför muntlighet?

Av justitieombudsmannen Cecilia Renfors

Smörjmedel i tvistemålsprocessen — att effektivisera handläggningen

Av advokaten Martin Wallin

Ett skifte i politisk syn på den aktive domaren i tvistemål?

Av professor Peter WestbergSTATSRÄTT

Svensk Juristtidning och statsrätten

Av justitierådet Anders Eka

Yttrandefrihet och konstitutionell kultur

Av justitierådet Thomas Bull

Om Venedigkommissionen — uppdrag, arbetssätt och resultat

Av professor Iain Cameron och f.d. hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt,

ledamot resp. suppleant i Venedigkommissionen

JO:s tillsyn över privata utförare av offentlig förvaltningsuppgift — särskilt fristående skolor

Av docent Lotta Lerwall

Förvaltningsrätt som konkretiserad författningsrätt

Av professor emerita Lena Marcusson

Domarna som konstitutionella aktörer

Av jur. dr Martin Sunnqvist

Personuppgiftslagen och yttrandefriheten

Av generaldirektören Kristina Svahn Starrsjö

2 kap. RF, Europakonventionen och EU:s stadga om

grundläggande rättigheter — en jämförelse

Av professor Karin Åhman

 
  © 2017 Jure AB