Allmän köprätt
   
 
Författare:Ramberg Jan , Herre Johnny
Titel:Allmän köprätt
Upplaga:8 uppl.
Utgivningsår:2016
Omfång:282 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139207719
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 457 SEK exkl. moms
Denna bok innehåller en samlad redogörelse för köprättsliga problem som uppkommer vid tillämpning av köplagen, internationella köplagen (CISG), konsumentköplagen och reglerna i 4 kap. jordabalken om fastighetsköp. I boken behandlas det köprättsliga regelsystemet, andra regler av betydelse för köpen, förhållandet mellan köprätten och standardavtalspraxis på området samt de viktigaste beståndsdelarna i de större standardavtalen inom det köprättsliga området.

Boken vänder sig såväl till juridikstuderande och andra studerande vid universitet och högskolor som till praktiker som kommer i kontakt med det köprättsliga området.
 
  © 2017 Jure AB