Servitut i teori och praktik
   
 
Författare:Julstad Barbro , Vesterlin Tomas
Titel:Servitut i teori och praktik
Utgivningsår:2016
Omfång:257 sid.
Förlag:Wolters Kluwer Sverige
ISBN:9789139113744
Ämnesord:Fastighetsrätt , Hyra och annan nyttjanderätt

Pris: 512 SEK exkl. moms
I boken behandlas de generella servitutsrekvisiten i svensk rätt och de särskilda bestämmelser om servitut som finns i olika lagar. Tyngdpunkten ligger på servitutsbestämmelserna i jordabalken samt i fastighetsbildninglagen och anläggningslagen, men även andra lagar tas upp. Såväl villkoren för bildande som för ändring och upphävande av servitut behandlas.

Boken innehåller även en redovisning av de värderingsregler som ska tillämpas. Vidare behandlas frågor om klarläggande av innehållet i befintliga servitut och tvist om sådana. Boken innehåller också en redovisning av rättspraxis rörande servitut.
 
  © 2017 Jure AB