Regeringens skrivelse 2015/16:169 Giftfri vardag
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2015/16:169 Giftfri vardag
Utgivningsår:2016
Omfång:78 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516169
Serie:Propositioner nr. 2015/16:169
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 40 SEK exkl. moms
I regeringens skrivelse Giftfri vardag finns en redogörelse över de politiska initiativ och framsteg som har gjorts på kemikalieområdet under de senaste åren.

Regeringen har under ett antal år gjort ytterligare satsningar för att stärka och skynda på olika åtgärder som bidrar till att nå målet. I skrivelsen redovisar regeringen de åtgärder som vidtagits i syfte att stärka arbetet med att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Redovisningen tar sin utgångspunkt i olika farliga ämnen, ämnesgrupper och varugrupper som varit i fokus för insatser. Skrivelsen är därmed också delvis en uppföljning av propositionen På väg mot en giftfri vardag – plattform för kemikaliepolitiken (prop. 2013/14:39).
 
  © 2017 Jure AB