Prop. 2015/16:181 Kollektiv förvaltning av upphovsrätt
   
 
Titel:Prop. 2015/16:181 Kollektiv förvaltning av upphovsrätt
Utgivningsår:2016
Omfång:322 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201516181
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2015/16:181
Ämnesord:Immaterialrätt

Pris: 250 SEK exkl. moms
De senaste decenniernas tekniska utveckling har inneburit nya upphovsrättsliga utmaningar, till exempel när det gäller tjänster som tillhandahåller stora mängder upphovsrättsligt skyddat material. Denna utveckling förutsätter en väl fungerande kollektiv rättighetsförvaltning som tar vara på de inblandades intressen och rättigheter.

Regeringen föreslår en helt ny lag om kollektiv förvaltning av upphovsrätt. Lagen innehåller ett omfattande regelverk för de kollektiva förvaltningsorganisationernas verksamhet. Bland förslagen finns bestämmelser som syftar till

- att garantera att organisationernas medlemmar kan delta i beslutsfattandet på ett tillfredsställande sätt,
- att den ersättning som inkasseras hanteras ansvarsfullt,
- att medlemmar, rättighetshavare och andra garanteras insyn i organisationernas verksamhet, och
- att säkerställa att villkoren i de licensavtal som ingås mellan kollektiva förvaltningsorganisationer och användare är rimliga.

Patent- och registreringsverket föreslås ansvara för tillsynen över att bestämmelserna i lagen följs.

Bestämmelserna har sin bakgrund i ett EU-direktiv. De föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.
 
  © 2017 Jure AB