Festskrift til Aslak Syse 70 år
– Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt
   
 
Titel:Festskrift til Aslak Syse 70 år – Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt
Utgivningsår:2016
Omfång:632 sid.
Förlag:Gyldendal
ISBN:9788205493728
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Festskrifter

Pris: 1144 SEK exkl. moms
Med dette festskriftet hyller 44 bidragsytere sin kollega, samarbeidspartner og venn Aslak Syse på 70-årsdagen.

Bokens omfang og bredde viser at Aslak har inspirert, irritert og berørt mange personer opp gjennom årene.

Innhold

- Tabula gratulatoria............................................................................ 5
- Aslak Syse – lege og jurist, kompromissløs og raus................................... 13
- Mardøla – før Alta
Inge Lorange Backer........................................................................... 17
- Retten til helsehjelp i helseforetakene
Anne Kjersti Befring........................................................................... 37
- Sikkerhetsventilen i pasientskadeloven § 2 tredje ledd og diagnoseskadene
Per Erik Bergsjø................................................................................. 65
- Selskapsorganisering og helsepolitikk
Noen refleksjoner omkring helseforetaksloven som styringsmodell for spesialisthelsetjenestene
Jan Fridthjof Bernt............................................................................. 79
- NAVs veilednings- og opplysningsplikt
Erik Magnus Boe................................................................................ 89
- Risikoforståing som utfordring for forvaltninga
Risikovurderingar i offentleg forvaltning og tenesteyting – Eit uklårt felt mellom fag og forvaltning
Geir Sverre Braut............................................................................... 101
- Miljørett som velferdsrett
Hans Christian Bugge......................................................................... 115
- Pasientinformasjon i eit etisk perspektiv
Reidun Førde.................................................................................... 129
- Tilsyn og klagebehandling som rettslige virkemidler for å fremme kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten
Gorm Are Grammeltvedt..................................................................... 141
- Lovregler om samtykke til helsehjelp
Marit Halvorsen................................................................................. 155
- Nyanser av grått
Hjemmelskrav for tvangsbruk med omsorgsformål i barneverninstitusjoner
Merete Havre.................................................................................... 177
- Vern mot diskriminering på grunnlag av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk
Noen utviklingslinjer i internasjonal og norsk rett
Anne Hellum.................................................................................... 191
- Den retlige definition af døden
Janne Rothmar Herrmann ................................................................... 215
- Etiske aspekter ved kriminalisering av smitteoverføring
Bjørn Hofmann................................................................................. 225
- Skjæringspunktet mellom sykepenger og arbeidsavklaringspenger
Gudrun Holgersen............................................................................. 241
- Kan aktiv dødshjelp legaliseres?
Er det mulig å lage en entydig, rettferdig og forsvarlig lov for aktiv dødshjelp?
Morten Horn..................................................................................... 253
- Universell utforming «in action»
Marianne Jenum Hotvedt..................................................................... 267
- Rettslige standarder redefinert
Alf Petter Høgberg............................................................................. 285
- «En Præces, en Sementblander og en Rettssak i Vestre Dividal Standrett»
Olav Helge Høyer og Georg Førde ........................................................ 301
- Hvilken vekt skal man legge på Trygderettens praksis?
Argumenter fra en empirisk studie av rettsutvikling i trygderettsforvaltningen
Ingunn Ikdahl................................................................................... 309
- Et kritisk blikk på medisinske vilkår for rett til ytelser som ung ufør
Georg Espolin Johnson........................................................................ 321
- Begrensninger i det objektive pasientskadeansvaret for smitte og infeksjon
Rolf Gunnar Jørstad og Jan Storvik........................................................ 333
- Dødshjelp er aldri «aktiv» eller «passiv»
Lars Johan Materstvedt........................................................................ 345
- Arbeidslinja som begrunnelse for reformer på folketrygdens område
Runar Narvland................................................................................. 357
- Trafikkforsikring og oppreisning til etterlatte etter bildrap. Rt. 2014 s. 892
Endre Nåmdal og Knut Riisa................................................................ 371
- Demokratiske konstitusjoner, sosiale rettigheter og kunnskapssamfunn
Argumenter for et begrep om en sosial konstitusjon
Inger Johanne Sand............................................................................ 385
- Barnevernets ansvar for barn plassert utenfor hjemmet etter barnevernloven i institusjon under annen lov
Kirsten Sandberg................................................................................ 399
- Normer i endring
Barns rettigheter og domstolpraksis i foreldretvister med påstander om vold
Kristin Skjørten................................................................................. 421
- Barnets beste på vei inn i strafferetten
Elisabeth Gording Stang...................................................................... 435
- Nedsatt funksjonsevne som diskrimineringsgrunnlag drøye ti år etter fremleggelsen av NOU 2005: 8 Likeverd og tilgjengelighet
Vibeke Blaker Strand.......................................................................... 449
- Transaksjon eller arbeidsdeling?
To ulike tenkesett i familieretten
Tone Sverdrup................................................................................... 469
- Forskning på personopplysninger uten pasientens samtykke
Karl Harald Søvig............................................................................... 481
- Den europeiske menneskerettighetsdomstolen som en konstitusjonell domstol?
Geir Ulfstein..................................................................................... 499
- Juridiskt kön för och medicinsk könskorrigering av transpersoner
Svensk rätt i ett EKMR-perspektiv
Lotta Vahlne Westerhäll....................................................................... 509
- Mot en mer enhetlig regulering av tvangsekteskap i norsk rett?
Tone Linn Wærstad............................................................................ 523
- Fradragsrett for helseutgifter
Noen refleksjoner i sonateform
Frederik Zimmer............................................................................... 537
- Kontrollkommisjonane – samfunnsoppdrag og rolleforståing
Bjørn Henning Østenstad.................................................................... 549
- Retten til sykehustjenester i Norge og Danmark
Komparative betraktninger om rett, politikk og faglig skjønn
Henriette Sinding Aasen, Mette Hartlev, Anne-Mette Magnussen................. 565
- Legen som juridisk nøtteknekker – 23 år etter
Olaf Gjerløw Aasland.......................................................................... 585
- Bibliografi 1968–2016
Rebecca J. Five Bergstrøm.................................................................... 601

 
  © 2017 Jure AB