Prop. 2016/17:163 Arbetsrättsliga villkor vid upphandling
   
 
Titel:Prop. 2016/17:163 Arbetsrättsliga villkor vid upphandling
Utgivningsår:2017
Omfång:185 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617163
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:163
Ämnesord:Marknadsrätt , Arbetsrätt

Pris: 107 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås bestämmelser som innebär att upphandlande myndigheter och enheter i upphandlingar ska ställa villkor avseende lön, semester och arbetstid, om det är behövligt och de går att fastställa. De villkor som leverantören minst ska uppfylla ska anges enligt den lägsta nivå som följer av ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige. Villkoren får dock inte anges till en lägre nivå än vad som följer av lag. Innan villkoren bestäms, ska berörda centrala arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer haft tillfälle att yttra sig.

När svensk rätt inte är tillämplig ska villkoren ställas enligt ILO:s kärnkonventioner. Därutöver får de ställas enligt de arbetsrättsliga bestämmelser som gäller där arbetet utförs.

Bestämmelserna ska, till skillnad från förslagen i propositionen Nytt regelverk om upphandling, endast tillämpas för direktivstyrda upphandlingar, dvs. främst upphandlingar vars värden uppgår till minst gällande tröskelvärden.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juni 2017.
 
  © 2017 Jure AB