Prop. 2016/17:157 Proposition om ökad kärnsäkerhet
   
 
Titel:Prop. 2016/17:157 Proposition om ökad kärnsäkerhet
Utgivningsår:2017
Omfång:63 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617157
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:157
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 57 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås ändringar i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet. Ändringarna innebär att tillståndshavarens ansvar för säkerheten vid kärnteknisk verksamhet förtydligas och att det införs gemensamma principer för säkerhetsarbetet och krav på att säkerhetsarbetet fortlöpande utvärderas och verifieras. De ändringarna görs för att genomföra EU:s ändrade kärnsäkerhetsdirektiv.

Vidare införs bestämmelser om att tillsynsmyndigheten ska ges insyn i hur tillståndshavaren tillgodoser att entreprenörer, leverantörer och andra uppdragstagare uppfyller säkerhetskraven samt att tillståndshavaren vid en radiologisk nödsituation, hot eller annan liknande omständighet ska säkerställa att värden för processparametrar för reaktorn överförs till tillsynsmyndigheten.

De ändringarna görs för att förbättra tillsynsmyndighetens möjligheter till insyn i och övervakning av säkerhetsarbetet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2017.
 
  © 2017 Jure AB