Avtal
   
 
Författare:Dotevall Rolf
Titel:Avtal
Utgivningsår:2017
Omfång:275 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144097206
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

SLUT på förlag
Avtalsrätten har under senare år blivit alltmer omfattande och komplicerad inte minst till följd av en starkt ökande internationalisering. Denna bok ger kunskap om den allmänna avtalsrätten och speglar utvecklingen på rättsområdet, samtidigt som den ger läsaren en inblick i utländsk avtalsrätt, särskilt engelsk, fransk och tysk rätt.

I bokens inledande avsnitt behandlas rättskällorna på avtalsrättens område. Där diskuteras också vissa grundläggande avtalsrättsliga principer. I de följande avsnitten beskrivs hur bindande avtal uppkommer. Vidare behandlas olika former av representation med tonvikt på fullmaktsfrågor. Därefter uppmärksammas frågor som rör tolkning av avtal samt under vilka förutsättningar avtal kan jämkas eller göras ogiltiga. Avslutningsvis behandlas förverkande- och konkurrensklausuler samt även vilken innebörd begreppen god och 
ond tro har i avtalsrättsliga sammanhang.

Avtal vänder sig till studenter på juristprogrammet och på handelsrättsliga kurser samt till praktiskt verksamma jurister.
 
  © 2017 Jure AB