Prop. 2016/17:205 Regelförenkling för sjöfarten
   
 
Titel:Prop. 2016/17:205 Regelförenkling för sjöfarten
Utgivningsår:2017
Omfång:86 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617205
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:205
Ämnesord:Sjö- och transporträtt

Pris: 57 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås vissa lagändringar i syfte att underlätta för sjöfartsnäringen.

Det föreslås att registreringen av mindre skepp förenklas. Detta åstadkoms genom att storleksmåtten för indelningen av fartyg i skepp och båtar ändras. Valet av storleksmått innebär i vissa avseenden en anpassning till de nya storleksmått som nyligen antagits av riksdagen beträffande vissa sjösäkerhetskravkrav, t.ex. krav på s.k. fartcertifikat (se prop. 2016/17:135). Det föreslås också att det införs en möjlighet till villkorad registrering i fartygsregistret i syfte att underlätta överföringen
av skepp som förvärvats i utlandet. Det föreslås vidare att rätten till skeppsnamn avvecklas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2018.
 
  © 2017 Jure AB