Prop. 2016/17:217 Genomförande av ändringar i förnybartdirektivet – ILUC
   
 
Titel:Prop. 2016/17:217 Genomförande av ändringar i förnybartdirektivet – ILUC
Utgivningsår:2017
Omfång:83 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201617217
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2016/17:217
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 57 SEK exkl. moms
Propositionen innehåller förslag till ändringar i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Ändringarna innebär anpassningar till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1513 av den 9 september 2015 om ändring av direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (ILUC-direktivet) i de delar som avser ändringarna i direktiv 2009/28/EG.

Genom förslagen i propositionen ändras definitionerna av avfall och
restprodukter och kraven på minskning av växthusgasutsläpp för att
biodrivmedel och flytande biobränslen ska anses vara hållbara. I
propositionen föreslås också att de som är rapporteringsskyldiga ska få en utökad uppgiftsskyldighet och att regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om skyldigheten att lämna uppgifter. Statens energimyndighet ska kunna återkalla ett
hållbarhetsbesked om rapporteringsskyldigheten enligt lagen har upphört.

I propositionen föreslås även en sekretessbrytande bestämmelse. Slutligen föreslås ett mål om att andelen avancerade biodrivmedel år 2020 ska vara minst 0,5 procent av de 10 procentenheter som utgör förnybartdirektivets mål för förnybar energi i transportsektorn.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.
 
  © 2017 Jure AB